ALV Resutim.nl BV

Algemene Voorwaarden Resultim.nl BV

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1††† Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met Resultim.nl BV, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2††† Door het aangaan van een overeenkomst met Resultim.nl BV aanvaardt opdrachtgever deze voorwaarden.
1.3††† Toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien ook in die voorwaarden voorrang is bedongen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
2.1††† Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal dertig dagen.
2.2††† Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en/of inlichtingen op de juistheid waarvan Resultim.nl BV mag afgaan.
2.3††† Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Resultim.nl BV, en bevestigd door Resultim.nl BV.
2.4††† Wijzigingen in een overeenkomst zijn pas bindend, indien zij schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

Artikel 3 - Prijzen
3.1††† Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2††† Eventuele overige kosten worden in de offerte gespecificeerd.

Artikel 4 - Betalingen
4.1††† Alle door Resultim.nl BV verzonden facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.2††† Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook aan het op de factuur vermelde adres of bankrekening.
4.3††† Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of ander geschrift nodig is, vanaf die datum over de nog te betalen bedragen een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
4.4††† Indien opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, zal deze uit handen worden gegeven.† Alsdan komen naast het verschuldigde totale bedrag tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder advocaatkosten begrepen, verband houdende met de inning van de vordering op de opdrachtgever te zijnen laste.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom
5.1††† Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die gebruikt zijn voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Resultim.nl BV. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Resultim.nl BV.
5.2††† Opdrachtgever heeft het recht stukken en rapporten te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
5.3††† Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
5.4††† Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle producten of andere materialen die door Resultim.nl BV aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Resultim.nl BV of diens toeleveranciers/licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruikersrecht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5††† Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit de producten of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 - Zekerheid
6.1††† Indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet of als de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Resultim.nl BV nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7 - Vertrouwelijke informatie
7.1 ††† Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 8 - Uitvoering der werkzaamheden
8.1††† Resultim.nl BV zal al haar werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
8.2††† Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen van alle gegevens en bescheiden aan de opdrachtnemer, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht.
8.3 ††† Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
8.4 ††† Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer erkent te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Termijnen
9.1††† Alle door Resultim.nl BV genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Resultim.nl BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.2††† Resultim.nl BV is niet gebonden aan termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van een overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1††† Resultim.nl BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade tengevolge van grove schuld van Resultim.nl BV of haar werknemers, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
10.2††† Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurmaandbedrag, met een maximum van Ä 20.000,-† (twintigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als ťťn gebeurtenis.
10.3††† Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan bij aangetekend schrijven aan Resultim.nl BV te zijn gemeld op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
10.4††† Opdrachtgever vrijwaart Resultim.nl BV voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade of gevolgschade in welke vorm dan ook door derden geleden.

Artikel 11 - Overmacht
11.1††† Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan Resultim.nl BV, waaronder begrepen staking en/of ziekte van werknemers, wanprestatie en/of overmacht van de zijde van leveranciers van Resultim.nl BV of andere derden en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
11.2††† Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Resultim.nl BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming† van de verplichtingen door Resultim.nl BV niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, of zodra vaststaat dat de verhindering langer zal duren dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beŽindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3††† Indien Resultim.nl BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of verrichte c.q. het leverbare en/of te verrichten deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
11.4††† Resultim.nl BV heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 12 - Duur en beŽindiging
12.1††† Overeenkomsten kunnen uitsluitend worden beŽindigd, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, en Resultim.nl BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. BeŽindiging en ingebrekestelling dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
12.2††† Indien opdrachtgever op het moment van de beŽindiging reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan zij de overeenkomst slechts gedeeltelijk beŽindigen en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Resultim.nl BV nog niet is uitgevoerd. Bedragen verschuldigd aan Resultim.nl BV in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.3††† In afwijking van het hiervoor bepaalde kan Resultim.nl BV de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beŽindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, haar surseance van betaling wordt verleend, indien zij anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen of indien haar onderneming wordt beŽindigd of geliquideerd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Resultim.nl BV zal wegens deze beŽindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
13.1††† De overeenkomsten tussen Resultim.nl BV en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.
13.2††† De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI,īs Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3††† Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.


Nieuwe website

Vanaf 6 november 2011 is onze nieuwe website in de lucht. Volledig gericht op resultaatgericht inkoopmanagement. Het grootste deel van de site is alleen toegankelijk na aanvraag van een wachtwoord. Kies hiervoor "login" in het menu en vraag een account aan (*).

(*) Een account wordt alleen gegeven aan medewerkers van woningcorporaties of andere vastgoedbezitters. Andere geÔnteresseerden kunnen contact opnemen via ons mailadres. Klik Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. om een mailtje sturen.